tulpakorn

tulpakorn

Member offline

Members

Member's profile

Registered since 08/02/2024 15:39
Last activity 12/02/2024 10:53
Web site https://jigsaw-puzzle.co/
Signature การอภิปรายเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่ฝ่าย ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปพูดคุยหรือโต้แย้งเกี่ ยวกับหัวข้อหรือประเด็นเฉพาะ วัตถุประสงค์งอ การอภิปรายอาจมีได้หลากหลาย เช่น การได้รับคว ามคิดเห็น การให้ความรู้แก่ผู้ฟัง หรือการค้น หาวิธีแก้ไขปัญหา การอภิปรายมักจะเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน ข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นระหว่า งฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง jigsaw puzzle.

Last members

Événement à venir

Partenaires